Poniżej znajdziesz regulamin serwisu i sklepu internetowego działający pod adresem https://krainaaloesu-forever.pl (zwanych dalej: „Serwis Internetowy”), w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Czas dostępności – usługi Serwisu Internetowego dostępne są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerw serwisowych, które łączny czas nie przekracza 14 dni w roku
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FLPP – Forever Living Products Poland Sp. z o.o., wyłączny importer na rynek polski produktów firmy Forever Living Products (dalej: FLP)
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 5. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 6. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Usługodawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Serwisie Internetowym.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://krainaaloesu-forever.pl/regulamin/.
 9. Towar – produkt przedstawiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
 10. Usługodawca – oznacza Izabelę Wardaszka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZDROWIE i URODA Izabela Wardaszka NIP: 584-183-8997 REGON: 386017056, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Serwisie Internetowym anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu Internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie Internetowym.
 4. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do konta.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym prowadzącego do zawarcia z Usługodawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Serwisie Internetowym, Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie Internetowym. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie Internetowym. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie Loginu i hasła.
 4. Założenie konta w Serwisie Internetowym odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu Internetowego, formularza rejestracyjnego. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Usługodawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy.
 6. Usługa Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Klientom wysłanie do swojego znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar lub artykuł mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję „Poleć znajomemu” wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar lub artykuł. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru lub artykułu. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.
 7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
 8. Usługa Zamieszczanie opinii, komentarzy i ocen polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Klientom posiadającym konto publikacji w Serwisie Internetowym lub wysyłkę na serwisy partnerów, indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów i artykułów.
 9. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta przez Serwis Interentowy.
 10. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży Towaru oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Serwisu Internetowego, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu Internetowego. Klient powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.
 13. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i usług elektronicznych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta klienta i usług elektronicznych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Serwisu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług elektronicznych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta klienta i usług elektronicznych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 14. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@krainaaloesu-forever.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym.
 3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa na świadczenie usługi konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.

§5 Zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada konto w Serwisie Internetowym.
 3. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Klient może składać zamówienia w Serwisie Internetowym w Czasie dostępności usługi.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Towar/y, którym/i jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” przy danym Towarze prezentowanym w Serwisie Internetowym. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając w Serwisie Internetowym przycisk „ZAMAWIAM”, a następnie potwierdzając jego zawartość.
 6. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę towaru, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 9. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 10. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku Towaru w FLPP, Usługodawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim wypadku Usługodawca powiadomi Klienta o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia oraz zaproponuje zamówienie zastępcze.
 11. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 12. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 11 powyżej.

§6 Płatności

 1. Ceny w Serwisie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  • płatności elektroniczne – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
  • gotówką przy odbiorze osobistym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia)
  • gotówką lub kartą za pobraniem przy odbiorze przesyłki u listonosza/kuriera lub w punkcie.
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §6 ust. 3, Usługodawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta poprzez wiadomość e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Klientowi za pomocą wiadomości e-mail oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem i odstąpienia od umowy z powodu niewywiązania zobowiązania Klienta do zapłaty Usługodawca zachowuje prawo domagania się od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli głównie kosztów nieodebranej przesyłki. (podstawa prawna Prawo Handlowe i Kodeks Cywilny)
 6. Usługodawca zastrzega również, że przeniesienie własności następuje dopiero po zapłacie ceny. A więc dana rzecz będzie stanowiła własność konsumenta dopiero wtedy, gdy za nią zapłaci. Jeśli Klient nie zapłaci za towar w ustalonym terminie, wtedy właścicielem danej rzeczy wciąż pozostaje Usługodawca.

§7 Dostawa

 1. Usługodawca realizuje dostawę Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 3. Usługodawca realizuje dostawę w terminie do 15 Dni Roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Usługodawcę wraz z fakturą VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Usługodawcy lub innym miejscu, po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą terminu i miejsca odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Usługodawcy przez dostawcę, Usługodawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

§8 Reklamacje

 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. poszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 4. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@krainaaloesu-forever.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru (FLP).
 2. FLP gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad, a ich skład nie odbiega od deklarowanego. FLP udziela gwarancji na produkty, która obowiązuje w okresie 30 dni od daty zakupu i dotyczy wyłącznie produktów punktowanych. Gwarancja nie obejmuje natomiast literatury firmowej, tj. materiałów szkoleniowych, promocyjnych i reklamowych.
 3. Klient będący Konsumentem otrzymuje gwarancję 100% satysfakcji na zakupiony produkt FLP; gwarancja ta obowiązuje w okresie 30 dni od daty zakupu. W okresie trwania gwarancji Klient ma prawo
  • wymienić produkt na taki sam lub
  • anulować zakup, zwrócić produkt i otrzymać zwrot pieniędzy.
 4. W każdym z w/w przypadków Klient zobowiązany jest dostarczyć produkt i dowód jego zakupu do Usługodawcy. FLP zastrzega sobie prawo do odrzucenia powtarzających się zwrotów.

§10 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, dostępnego pod adresem https://tiny.pl/7h98d. Może to zrobić wysyłając Usługodawcy na adres e-mail kontakt@krainaaloesu-forever.pl skan podpisanego oświadczenie o odstąpieniu lub podpisane oświadczenie na adres firmy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie skanu oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy Towaru do Klienta jeżeli Klient poniósł koszty dostawy.
 8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.
 11. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Klient zwraca Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 13. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do –odpowiednio -utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §10, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10, treści które mogłyby w szczególności:
  • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  • pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §10, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Serwisu.

§12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu Internetowego, treści będących przyczyną naruszenia.

§13 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu Internetowego umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.krainaaloesu-forever.pl/polityka-prywatnosci/.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie Internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu Internetowego będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2020.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.